Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie z Filią w Darłowie, jako placówka nieferyjna, działa całorocznie bez przerw, udzielając specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, tzn.:
- PPPP w Sławnie działa na terenie miasta Sławno oraz gmin Sławno, Postomino i Malechowo,
- Filia PPPP w Darłowie działa na terenie miasta Darłowo i gminy Darłowo.
W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Od 01.09.2020 r. poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy specjalistycznej w trybie stacjonarnym działając w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgłaszając się do poradni należy:
- wcześniej telefonicznie uzgodnić termin wizyty (PPPP w Sławnie tel. 598107135, Filia PPPP w Darłowie tel. 943141149) i udzielić wywiadu epidemicznego – osób nieumówionych, od których nie zebrano wcześniej telefonicznie wywiadu epidemicznego, nie przyjmujemy;
- w przypadku zachorowania dziecka lub rodzica/opiekuna – telefonicznie przełożyć termin wizyty – osób z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami infekcji grypopodobnych nie przyjmujemy przed zakończeniem leczenia;
- do poradni zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę, z własnymi przyborami do pisania;
- uprzedzić dziecko, że pozostanie u specjalisty samo, a rodzic przyjdzie po nie po zakończeniu wizyty (powiadomiony telefonicznie) – w niezbędnych przypadkach dziecku towarzyszyć może w poradni tylko jedno z rodziców;
- przestrzegać zasad zachowania dystansu społecznego, higieny rąk oraz zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w budynku poradni;
- dokumenty składać do skrzynki podawczej.
Ponadto telefonicznie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, porady, pomoc w złożeniu wniosków o wydanie orzeczeń i opinii oraz dokonać niezbędnych uzgodnień ze specjalistami prowadzącymi sprawę dziecka.
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, oprócz udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, wspierania rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, zobligowane zostały do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.
Aby ułatwić rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży oraz pełnoletnim uczniom zgłaszanie potrzeb w tym zakresie oraz szybkie uzyskanie porady albo uzgodnienie z odpowiednim specjalistą planu dalszych działań pomocowych, zatrudnieni w poradni specjaliści prowadzić będą dyżury telefoniczne wg następującego harmonogramu:
Dyżury telefoniczne specjalistów w PPPP w Sławnie
tel. stacjonarny: 59 810 71 35
tel. komórkowy: 504 417 121

 data     godziny dyżuru   specjalista pełniący dyżur telefoniczny
04.01.2021 r. (poniedziałek) 10.00 – 12.00 Dorota Frąszczak – psycholog
05.01.2021 r.
(wtorek)
11.00 – 12.30 Joanna Frejtak – pedagog, logopeda
07.01.2021 r.
(czwartek)
10.30 – 12.30 Izabela Bukowska – logopeda
08.01.2021 r.
(piątek)
08.00 – 09.00
14.00 – 15.00
Izabella Rychert-Bąk – psycholog
Paulina Chmielarz – psycholog
11.01.2021 r.
(poniedziałek)
10.30 – 12.00
14.30 – 16.30
Anna Wojtun – pedagog
Izabella-Rychert-Bąk – psycholog
12.01.2021 r.
(wtorek)
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
Joanna Frejtak – pedagog, logopeda
Mariola Kowalczyk – psycholog
13.02.2021 r.
(środa)
08.00 – 10.00
17.30 – 18.30
Anna Wojtun – pedagog
Paulina Chmielarz – psycholog
14.01.2021 r.
(czwartek)
10.30 – 12.30 Izabela Bukowska – logopeda
15.01.2021 r.
(piątek)
08.00 – 09.00
10.00 – 12.00
Izabella-Rychert-Bąk – psycholog
Dorota Frąszczak – psycholog

 

Dyżury telefoniczne specjalistów w Filii PPPP w Darłowie
tel. stacjonarny: 94 314 11 49
tel. komórkowy: 518 463 698

data godziny dyżuru specjalista pełniący dyżur telefoniczny
04.01.2021 r. (poniedziałek) 10.00 – 12.00 Katarzyna Machyna – psycholog
05.01.2021 r.
(wtorek)
09.00 – 11.00 Ilona Witkowska – pedagog
07.01.2021 r.
(czwartek)
11.30 – 13.30 Karolina Kaczyńska – psycholog
08.01.2021 r.
(piątek)
11.00 – 13.00 Beata Gugała – logopeda
11.01.2021 r.
(poniedziałek)
10.00 – 12.00 Katarzyna Machyna – psycholog
12.01.2021 r.
(wtorek)
08.00 – 10.00 Ilona Witkowska – pedagog
13.02.2021 r.
(środa)
10.00 – 12.00 Beata Gugała – logopeda
14.01.2021 r.
(czwartek)
10.00 – 12.00 Katarzyna Machyna – psycholog
15.01.2021 r.
(piątek)
10.00 – 12.00 Karolina Kaczyńska – psycholog